Lee Phú Quý và fan? Trò hề cho thiên hạ

Source: Lee Phú Quý và fan? Trò hề cho thiên hạ

Không liên quan đến chuyện trong nhà nhưng liên quan đến cộng đồng hủ của chúng ta, thím nào từng biết về ” Em đợi anh đến năm  tuổi ” của Nam Khang thì đọc cho nó đỡ tức ( ̄▽ ̄)╭∩╮